آون ‏(شناسه : 956)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع غذایی موارد کاربرد : محل کشت و نگهداری میکروارگانیسم
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین