دستگاه تراش 1، 1/5 و2متری ‏(شناسه : 423)
machine lath 1,1/5,2 سازنده : کالای صنعتی امیدفر
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاشکاری، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﭻ ﺑﺮی، ﺷﯿﺎر زﻧﯽ، ﺑﺮﻗﻮ ﮐﺎری و ﮐﭙـﯽ ﺗﺮاﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین