چگونگی دریافت تسهیلات


چگونه از این تسهیلات استفاده کنیم ؟

شما سازنده ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته هستید:


لازم است تا اطلاعات سازنده و همچنین ماشین‌آلات تولیدی در سامانه ثبت گردد. برای این منظور:

مرحله اول: ابتدا سازنده در بخش سازندگان سایت ثبت‌نام کرده و اطلاعات فنی ماشین‌آلات را بارگذاری می‌نماید.

مرحله دوم: سازنده توسط تیم فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کمیته برنامه نسبت به تایید/ عدم تایید ماشین‌آلات سازنده تصمیم‌گیری می‌نماید.

مرحله سوم: سازنده اطلاعات قرارداد خود با خریدار را در بخش سفارشات ثبت می‌نماید.

مرحله چهارم: خریدار جهت تعیین وثایق و دریافت تسهیلات به صندوق عامل معرفی می‌گردد.
شما خریدار ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته هستید:

- اگر سازنده ماشین‌آلات مورد نظر در سایت ثبت‌نام کرده است:


مرحله اول: خریدار در بخش خریداران سایت ثبت‌نام می‌نماید.

مرحله دوم: سازنده اطلاعات قرارداد خود با خریدار را در بخش سفارشات ثبت می‌نماید.

مرحله سوم: خریدار جهت تعیین وثایق و دریافت تسهیلات به صندوق عامل معرفی می‌گردد.
- اگر سازنده ماشین‌آلات مورد نظر شما در سایت ثبت‌نام نکرده است:

مرحله اول: لازم است تا سازنده در سایت ثبت‌نام نماید.

مرحله دوم: سازنده توسط تیم فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کمیته برنامه نسبت به تایید/ عدم تایید ماشین‌آلات سازنده تصمیم‌گیری می‌نماید.

مرحله دوم: سازنده اطلاعات قرارداد خود با خریدار را در بخش سفارشات ثبت می‌نماید.

مرحله چهارم: خریدار جهت تعیین وثایق و دریافت تسهیلات به صندوق عامل معرفی می گردد.