شرایط و تعهدات خریداران

براساس آیین نامه خریداران باید شرایط ذیل را داشته باشند :

-   دارای شخصیت حقیقی و یا حقوقی خصوصی باشند. (شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از 50% از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول تسهیلات این برنامه نیستند.)

-    از اعتبار مناسب برای دریافت و بازپرداخت تسهیلات اعطایی برخوردار باشند.

 

 

همچنین تعهدات خریداران بر اساس آیین نامه به قرار ذیل است:

-     خریدار باید تعهد دهد که خود استفاده‌کننده نهایی ماشین‌آلات در خط تولید می باشد و یا اگر واسطه است، مشخصات دقیق خط تولید نهایی مورد نظر برای نصب تجهیزات مورد حمایت را معرفی نموده و امکان بازدید را فراهم آورد.

-     خریدار متعهد است امکان بازدید  تیم فنی ازخط تولید خریداری شده را در هر مقطع زمانی تا پایان سررسید مالی اقساط ماشین‌آلات، فراهم آورد.

-     خریدار نسبت به آماده‌سازی محل مناسب استقرار دستگاه، بر اساس شرایط اعلام‌شده از طرف سازنده بر اساس زمان‌بندی توافق شده، متعهد می باشد.

-     خریدار در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود، موظف به پذیرش شرایط پرداخت هزینه‌های سازنده خواهد بود.