بازار فرش ماشینی در دستان ژاکاردهای الکترونیکی ساخت ایران

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تعداد بازدید : ۱۸۷
تعداد رای : ۰
حجم واردات سالانه کشور حدود 45 میلیارد دلار است که 10 تا 15 درصد این مبلغ مربوط به واردات ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید از جمله ماشین‌های بافندگی است. خروج مبالغ بالای ارز از کشور و نیاز صنعت فرش به ماشین‌های بافندگی مدرن و پیشرفته، شرکت فنی مهندسی نمادپردا را به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، برآن داشت تا از سال 1391 طراحی و ساخت مهمترین بخش ماشین فرش‌بافی یعنی ژاکارد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد.

ژاکارد الکترونیک از لحاظ فنی، تلفیقی از علم الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر است. شرکت نمادپردا نوعی از ژاکارد الکترونیکی را طراحی کرده‌است که باعث تغییر در نوع بافت فرش می‌شود و دیگر هنگام بافت، ضایعه‌ای پشت فرش ایجاد نمی‌شود. مهندس مهران شریفی، مدیرعامل شرکت نمادپردا با بیان این توضیحات گفت: کاهش حجم مجموعه ژاکارد الکترونیک در مقایسه با ژاکارد مکانیکی، افزایش تعداد هارنیش‌ها در واحد سطح، امکان بافت‌های حلقوی که منجر به بافت گلیم فرش‌ها و انواع مختلف فرش می‌شود، امکان نصب بر روی انواع ماشین‌های بافت فرش و امکان استفاده از موتور مستقل برای هر واحد ژاکارد از جمله مزایای ساخت این دستگاه  است.

 

وی امکان بافت تا سرعت 120 پیک در دقیقه، ایجاد تنوع بافت مانند بافت لوپ روی ماشین‌های دو راپیری و بافت Hand Look، رقابت با ماشین‌آلات جدید از طریق بافت با شانه 700، 1000، 1200 و تعداد رنگ مورد نیاز، قابلیت نصب روی ماشین‌های سه راپیری، افزایش راندمان بافت تا 50 درصد روی ماشین تکستیما و واندویل ADR از طریق بافت 1 به 2 به جای 1 به 3، افزایش 20 تا 30 درصدی سرعت بافت با توجه به کاهش بار ژاکارد روی ماشین بافندگی نسبت به سرعت نرمال بافت، امکان تبدیل ماشین های دو راپیری به سه راپیری و افزایش تولید در فرش های Hand Look را دیگر مزیت‌های ژاکارد ساخت داخل عنوان کرد.

 

مدیرعامل شرکت نمادپردا ادامه داد: کاهش حجم مجموعه ژاکارد الکترونیک و افزایش تعداد هارنیش‌ها در واحد سطح در ماشین‌های خاصی مانند دستگاه‌های فرش ماشینی که نیاز به تعداد زیادی هارنیش دارند و امکان افزایش قابل ملاحظه تراکم بافت و تعداد رنگ وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است. این نکته در گسترش بازار فرش‌های ماشینی نیز بسیار مؤثر بوده‌است. تراکم بافت با حرکت ژاکارد، کم و زیاد می‌شود و این سبب می‌شود تا بافت فرش با تراکم متفاوت و سطح کیفیت مورد درخواست باشد.

 

وی درباره نحوه عملکرد این دستگاه تصریح کرد: روش ﮐﺎر ژاﮐﺎرد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻗﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﻼب ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ های ﺑﺎﻻ (ﺣﺎﻟﺖ 1) و ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺮ) ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺦ و رﻧﮓ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻼب در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺦ و رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ﻗﻼب‌ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺑﺪاع ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻫﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ.

 

شریفی در پایان اظهارات خود گفت: از آنجا که ظرفیت لازم برای بافت‌هایی با شانه و رنگ بالاتر، بیشتر مورد نیاز است، لذا نمونه‌های جدید با ظرفیت 8600 سر نخ طراحی و ساخته شده‌است.

 

 

اعطای تسهیلات ویژه به ماشین‌آلات ساخت اول

 

دکتر رضا اسدی فرد، مدیر برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره برنامه‌های حمایتی این مجموعه از شرکت‌های ماشین‌ساز گفت: از سال 96 برنامه ویژه حمایتی از صنعت ماشین‌سازی پایه‌گذاری شده‌است. مهمترین بخش این برنامه، تحریک بازار این صنعت و تسهیل شرایط خرید برای صنایع خریدار است.

 

وی درباره جزییات تسهیلات ویژه حمایت از ماشین‌سازان گفت: در قالب این برنامه 70 درصد قیمت یک خط تولید تجهیزات صنعتی، به شرکت خریدار تسهیلات پرداخت می‌شود و از آنجا که ماشین و تجهیزات صنعتی جزء محصولاتی نیستند که در انبار تولیدکننده موجود باشند و کار ساخت ماشین‌آلات از زمان دریافت سفارش آغاز می‌شود، بنابراین یک دوره ساخت به همراه تأمین مالی برای شرکت سازنده در برنامه نیز تعیین شده‌است. قرارداد خرید و فروش از همان اول بین شرکت خریدار و شرکت ماشین‌ساز منعقد می‌شود، تأمین مالی صورت می‌گیرد و بعد از این که دستگاه در یک پروسه 4-3 ماهه ساخته‌شد، محصول به شرکت خریدار تحویل و تولید محصول آغاز می شود.

 

مدیر برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی، مدت زمان پرداخت اقساط را 24 ماه عنوان کرد و ادامه داد: بررسی زنجیره ارزش صنایع مختلف اقدام دیگری است که در راستای این برنامه در دست انجام است. همچنین شناسایی ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته نمی‌شوند و باعث خروج بیشترین ارز از کشور می شوند، در دستور کار است تا شرایط ساخت آنها را در داخل فراهم کنیم. به همین دلیل برنامه حمایت از ساخت بار اول را نیز در دستور قرار دادیم.

 

وی ادامه داد: به شرکت‌های دانش‌بنیانی که توانایی ساخت ماشین‌آلات پرمتقاضی را دارند تا 90 درصد قیمت ماشین را به خریداران تسهیلات می‌دهیم. همچنین نرخ سود را کاهش و زمان ساخت نیز طولانی در نظر گرفته می‌شود. در گذشته نرخ سود برای فروش ماشین‌آلات حدود 16 تا 18 تعیین شده بود، اما بر اساس یک طرح ویژه در زمستان 98 نرخ سود به 12 تا 15 درصد کاهش یافته‌است. برای ساخت بار اول این نرخ حتی به 8 درصد هم می‌رسد. البته ضمن حمایت از شرکت‌های متقاضی ساخت تلاش می‌کنیم تا خریداران محصول را نیز شناسایی و بعد از توافق، استانداردهای مورد نظر آن‌ها در ساخت دستگاه لحاظ شود.

 

اسدی فرد درباره ساخت ژاکارد الکترونیکی گفت: در فرایند شناسایی زنجیره ارزش صنایع، مشخص شد که حدود هزار شرکت تولیدکننده فرش ماشینی در کشور وجود دارد که از میان آنها 300 شرکت در سطح بزرگ و متوسط فعالیت می‌کنند که دستگاه‌های مورد نیاز آنها در انحصار دو شرکت آلمانی و بلژیکی است. خیلی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی فرش ماشینی، هر چند سال یک‌بار اقدام به خرید ماشین‌آلات جدید می‌کنند که قیمت هر ماشین فرش‌بافی 1200 شانه در حال حاضر 350 تا 400 میلیارد ریال است. به همین خاطر حمایت از ساخت این ماشین‌آلات در دستور کار برنامه ماشین‌سازی قرار گرفت. امروز از اولین دستگاه داخلی که برای تولید فرش 700 شانه ساخته شده، رونمایی شد. با توجه به رقابتی که بین شرکت‌های تولیدکننده فرش ماشینی برای تولید فرش های 1200 شانه است. برنامه بعدی که با شرکت نماد پردا در حال پیگیری هستیم، ساخت ماشین 1200 شانه به عنوان یکی از نیازهای مهم است.

 

 

صرفه جویی 10 میلیارد تومانی با ساخت ژاکاردهای الکترونیکی

 

مهندس محمد رمضانی، مدیرعامل شرکت فرین بافت درباره کیفیت ژاکارد الکترونیکی ساخت داخل گفت: ازپنج ماه پیش استفاده از ژاکارد الکترونیکی را روی دستگاهی که ژاکارد آن مکانیکی بود، آغاز کردیم. البته برای این که بتوانیم با ماشین‌های قدیمی که در اختیار داریم به بافت برسیم، تغییراتی اساسی در قطعات ماشین اعمال واشکالات ژاکارد را نیز رفع کنیم. به‌واسطه این تغییرات خوشبختانه موفق به بافت فرش 500 شانه شدیم.

 

وی در پاسخ به این پرسش که ژاکارد ساخت داخل تا چه اندازه با نمونه مشابه خارجی قابل رقابت است، تصریح کرد: این دستگاه به عنوان قلب ماشین بافندگی به لحاظ کیفی کاملا قابل رقابت با مشابه خارجی خود است.

 

مدیرعامل شرکت فرین بافت درباره مزایای استفاده از ژاکارد الکترونیکی نسبت به ژاکارد مکانیکی گفت: ژاکارد الکترونیکی از سرعت، راندمان و بهره‌وری بالاتری برخوردار است. ضمن آن که کار کردن با آن راحت‌تر، میزان خرابی، استهلاک و مصرف انرژی برق آن نیز کمتر است.

 

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان تنها به خاطر ارتقای تعداد بافت ژاکارد ماشین‌های بافندگی، مجبور به وارد کردن کل دستگاه از کشورهای اروپایی می‌شوند. چون شرکت های مذکور ژاکارد را به صورت مجزا به متقاضیان نمی فروشند، به همین دلیل تولیدکنندگان مجبور می‌شوند که هر ماشین را به قیمت 30 میلیارد تومان بخرند، چون قیمت دستگاه بافندگی بر اساس تعداد هوک ژاکارد تعیین می‌شود. در صورتی که همین دستگاه را در داخل کشور می‌توان با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان تولید کرد و مانع خروج ارز کشور شد.

 

رمضانی تأکید کرد: با توجه به زمان بر و البته هزینه بر بودن تعویض ژاکاردهای الکترونیکی به جای ژاکاردهای مکانیکی دستگاه‌های موجود در داخل کشور، ممکن است برخی از تولیدکنندگان تمایل به واردات داشته باشند تا زودتر به تولید برسند. اما اگر یک یا دو شرکت ژاکارد و شرکت‌های دیگر ماشین بسازند، در این صورت دیگر نیازی به واردات یا سوار کردن ژاکاردهای جدید بر روی دستگاههای قدیمی و مکانیکی نیست.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha