بهبود صنعت (صنفی)

صنایع غذایی
جاده سنتو ورودی شهرک صنعتی توس جنب اکسیژن توس\r\nکارگاه دوم: جاده سنتو، آزادی ۱۳۱، کوچه اول سمت چپ، جنب انبار تخم مرغ همگام، پلاک شش persianpack2@gmail.com