ماشین صنعت خالدیان (سهامی عام)

شرکت ماشین صنعت خالدیان - تولید کننده انواع ادوات کشاورزی اعم از کاشت و داشت مانند: خاک ورز حفاظتی مرکب ، چیزل پکر،عمیق کار،بذرکار کودکار ،بذرکار ریزدانه کار،انواع کشت مستقیم سبک و سنگین، کلتیواتور و غیره ....

صنعت فرآوری محصولات کشاورزی
کردستان-دیواندره-امام (ره) پایین تر از سازمان آب شهری-سر جاده اصلی-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ ۳۸۷۲۳۵۲۱-۸۷ mashinsanaatkhaledyan.com loghmanazizi1370@gmail.com