ماشین سازی فروزان صنعت شباب (سهامی خاص)

شرکت ماشین سازی فروزان صنعت شباب

صنعت فرآوری محصولات کشاورزی
ایلام-شیروان وچرداول-شباب-بسیج-نهضت سواد آموزی-۱۲۳۴۵۶ ۰۸۴۳-۴۲۲۳۹۹۸ maryampiri50@gmail.com