ماشین سازی دقیق (صنفی)

صنایع نساجی - صنعت چاپ
تبریز - جاده مایان - خواجه دیزج-پ۱۹۲ ۳۲۸۵۲۲۳۸ daghigh_prr@yahoo.com