الماس پاکان تک ویستا (مسئولیت محدود)

شرکت الماس پاکان تک ویستا در حوزه محیط زیست فعالیت دارد

صنعت آب، پساب و محیط زیست دانش بنیان
تهران-تهران-بلوار آفریقا-تابان غربی-تابان-۱۷-۱ ۰۲۱-۶۶۴۹۵۴۱۹ almaspakan.vista@gmail.com