شرکت تولیدی کوره های القایی ماهان ماشین ابهر (مسئولیت محدود)

شرکت تولیدی کوره های القایی ماهان ماشین

صنایع ریخته گری و متالورژی
زنجان-ابهر-شریف-صنعت سوم-تولید یکم-۱۴۱ ۰۲۴۳-۵۲۸۸۸۲۰۹ info@mahanma.com