داتیس نما پژوه (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید ماشین آلات تست . اندازه گیری، بسته بندی خطوط تولید، ارتقای سیستم کنترلی ماشین آلات

صنایع ساخت و تولید - صنعت بسته‌بندی - صنعت برق و الکترونیک
تهران-تهران-تهران-مطهری-مطهری مفتح جنوبی-۰-۵ ۰۲۱-۹۱۳۰۱۰۳۷ www.dnp-co.ir info@dnp-co.ir