پاشکار صنعت (مسئولیت محدود)

بزرگترین تولید کننده تجهیزات خط رنگ پودری در ایران

صنایع ساخت و تولید
سمنان-گرمسار-پایتخت-بلوار توسکا-نیلوفر ۴-۰-قطعه ۷ ۰۲۳-۳۴۵۷۲۸۳۱ WWW.PASHKAR.IR INFO@PASHKAR.IR