گروه صنعتی ریندوک (صنفی)

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنایع ساخت و تولید - صنایع غذایی
اصفهان - شهرک کارگاهی امیرکبیر - بلوک ۲۶ - پلا ۵۴ ۳۱۳۱۲۲۶۸ Basiratnia.ali@gmail.com