بهین افزارسازپویا (سهامی خاص)

ساخت تجهیزات دارویی:فرمانتور و بایوراکتور در سایزهای مختلف

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی دانش بنیان
تهران-تهران-منطقه صنعتی خرمدشت-سیاه سنگ-سیاه سنگ-دانش ۹-۹۵ ۰۲۱-۷۶۲۱۵۹۲۸ a.rahmani1355@gmail.com