سینا تکس (سهامی خاص)

-

صنایع نساجی
اصفهان-کاشان-سلیمان صباحی بیدگلی-بلوار یک-فرعی سوم سازندگی-۲۱۸ ۰۳۱-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ sinatexkashan@gmail.com