برنا ابزار طوس (سهامی خاص)

سازنده انواع دستگاه سی انسی

صنعت شیشه و سرامیک - صنایع چوب - صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
خراسان رضوی-مشهد ۰۵۱-۳۲۴۹۳۷۹۴ bornaabzar.com bornaabzar@gmail.com